… vyřešíme vaše problémy

Společnost byla založena v roce 2005 pro pomoc klientům při řešení jejich těžké situace, vyplývající ze současné hospodářské krize a s tím souvisejících problémů se splácením půjček, nárustu exekucí, propadlých zástav, právních problémů s nemovitostmi.

Spolupracujeme s profesionálními finančními poradci, právní a notářskou kanceláří.

Zaměřujeme se mimo poradenské činnosti v této oblasti na řešení krizových situací spojených s exekucemi, dražbami, půjčkami a úvěry.

Vzhledem k dlouhodobé praxi v tomto oboru v oblasti exekucí, půjček, úvěrů a zástav  jsme jedni z těch, kteří Vám opravdu mohou pomoci.

Máme vysokou úspěšnost při řešení nestandardních problémů v oblasti nemovitostí bez pomoci soudu a bez průtahů.

NAJDEME INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ NA KAŽDÝ VÁŠ PROBLÉM.

Svůj specifický případ můžete konzultovat zdarma.

Exekuce

Řešení a vyplácení exekucí, zástav, poskytnutí půjčky na exekuce.

Dražby

Řešení a vyplacení nemovitostí před dražbou.

Oddlužení

Efektivní řešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči svým věřitelům.

Vymáhání dluhů

Řešení pohledávek a vymáhání dluhů.

Pohledávky

Poradenství v oblasti pohledávek.

Odkoupení pohledávek

Posouzení případu a následné zaslání nabídky. Po odkoupení pohledávky již s dlužníkem jednáme my. 

Správa nemovitostí

Zajištění komplexní správy, především optimalizace nákladů a výkonů spojených s provozem a údržbou nemovitostí. 

Proč zvolit právě nás?

Máme mnoho zkušeností v oblasti exekucí, zástav, finančních služeb.

Navrhneme ideální řešení v dané situaci.

Snažíme se přizpůsobit potřebám klienta.

 

Kontaktujte nás

Petra Tešnarová
jednatel společnosti
tel.: +420 774 700 798
email: mpfinancial@mpfinancial.cz

Bc. Rostislav Pekař
tel.: +420 608 882 460

Kontaktní adresa:
MP financial s.ro.
IČ: 60778326
28. října 1851/84
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

let zkušeností
0 +
úspěšně vyřízené případy ročně
0 +

Časté dotazy

Vy se ptáte, my odpovídáme…

Cena se odvíjí od složitosti daného případu.

Délka vyřešení se odvíjí od složitosti daného případu, množství právních problémů, počtu exekucí atd.

Ochrana osobních údajů

I. Základní informace

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MP financial, s.r.o., IČ 60778326 se sídlem 28. října 1851/84, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, se zápisem v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C vložce 6648 (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou:
MP financial, s.r.o.
adresa: 28. října 1851/84, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
email: mpfinancial@mpfinancial.cz 
telefon: +420 608 882 460

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Rovněž jsou zpracovávány osobní údaje získané z veřejných zdrojů, zejména z katastru nemovitostí.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o věcných právech k nemovitým věcem a údaje o závazcích tížících tyto nemovité věci. Při poskytování služeb jsou dále zpracovávány údaje o závazcích a údaje o majetku.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je jednání směřující k uzavření smlouvy, resp. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2.    Účelem zpracování osobních údajů je identifikování osob, které potřebují pomoci v tíživé situaci, aby těmto osobám mohla být pomoc nabídnuta a uzavřena s nimi smlouva. Dále výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

IV. Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje:
       a) Není-li uzavřena smlouva: V době, kdy lze ještě očekávat reakci osoby, jíž je nabízena pomoc (po dobu 6 měsíců).
       b) Je-li uzavřena smlouva: Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže / skartuje.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou:
       a) Osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
       b) Osoby podílející se na finanční nebo právní pomoci subjektům údajů.

2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte:
       a) Právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
        b) Právo na opravu a doplnění: Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
        c) Právo na výmaz: V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
        d) Právo na omezení zpracování: V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
        e) Právo na přenositelnost: Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaši žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
        f) Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?
      a) Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude obchod správně fungovat. Mohl by Vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen.
      b) Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme internetový obchod zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojeni.
      c) Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
      d) Konverzní – slouží k vyhodnocení, jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Ochrana osobních údajů

I. Základní informace

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MP financial, s.r.o., IČ 60778326 se sídlem 28. října 1851/84, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, se zápisem v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C vložce 6648 (dále jen: „správce“).
2.    Kontaktní údaje správce jsou

MP financial, s.r.o.
adresa: 28. října 1851/84, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
email: mpfinancial@mpfinancial.cz 
telefon: +420 608 882 460
3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Rovněž jsou zpracovávány osobní údaje získané z veřejných zdrojů, zejména z katastru nemovitostí.
2.    Správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o věcných právech k nemovitým věcem a údaje o závazcích tížících tyto nemovité věci. Při poskytování služeb jsou dále zpracovávány údaje o závazcích a údaje o majetku.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • Jednání směřující k uzavření smlouvy, resp. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

 • identifikování osob, kteří potřebují pomoci v tíživé situaci, aby těmto osobám mohla být pomoc nabídnuta a uzavřena s nimi smlouva;
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

IV. Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

 • Není-li uzavřena smlouva: V době, kdy lze ještě očekávat reakci osoby, jíž je nabízena pomoc (po dobu 6 měsíců).
 • Je-li uzavřena smlouva: Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na finanční nebo právní pomoci subjektům údajů

2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • Právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
 • Právo na opravu a doplnění: Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
 • Právo na výmaz: V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
 • Právo na přenositelnost: Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 

Cookies

 • Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

 • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú¬dajů.

Jaké cookies používáme?

 • Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude obchod správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen,
 • Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme internetový obchod zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.
 • Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
 • Konverzní – slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.